Bụng 6 Múi Tiếng Anh Là Gì ? Cơ Bụng 6 Múi Tiếng Anh Là Gì

Dấu thời gian là yêu cầu bắt buộc để chỉ rõ thời điểm viết bài đánh giá và có thể bao gồm thông tin về ngày, giờ và múi giờ, ví dụ:
Timestamps are required to indicate when the review was written and can include date, time and timezone information, eg.
Các múi giờ thực sự được sử dụng ở châu Âu khác biệt đáng kể so với phân vùng thống nhất hoàn toàn dựa trên kinh độ, như được sử dụng trong hệ thống thời gian hải lý.
The time zones actually in use in Europe differ significantly from uniform zoning based purely on longitude, as used for example under the nautical time system.
Trong khi đó, các vùng có chiến sự của Việt Nam, Lào và Campuchia sử dụng múi giờ GMT+8 và các vùng không có chiến sự (vào thời điểm đó lẫn sau Hiệp định Geneve) sử dụng múi giờ GMT+7 từ ngày 1 tháng 4 năm 1947: Lào (một phần của Đông Dương) từ ngày 15 tháng 4 năm 1954, Hà Nội từ tháng 10 năm 1954, Hải Phòng từ tháng 5 năm 1955.
Whilst, the then under-attacked regions of Vietnam, Laos and Cambodia adopted UTC+08:00 and non-attacked regions (at the time and even after the Geneva Conference) adopted GMT+7 from April"s Fools 1947: Laos (part of Indochina) from 15 April 1954, Hanoi from October 1954, Haiphong from May 1955.
Múi giờ là một điểm đặc biệt quan trọng cần cân nhắc khi chọn tần suất cho quy tắc với thời gian trong ngày kéo dài ra hai ngày do những khác biệt về múi giờ.
Time zone is a particularly important consideration when you’re selecting a frequency for a rule with a time of day that extends across two days because of time zone differences.
Vì lý do lịch sử, các phiên bản của Windows mà không hỗ trợ NTFS đều giữ thời gian bên trong như múi giờ địa phương, và do đó mọi hệ thống tập tin khác ngoài NTFS được hỗ trở bởi các phiên bản hiện nay của Windows cũng làm vậy.
For historical reasons, the versions of Windows that do not support NTFS all keep time internally as local zone time, and therefore so do all file systems – other than NTFS – that are supported by current versions of Windows.
StreamView tập trung vào các sự kiện được thu thập trong 30 phút vừa qua và tạo báo cáo thay đổi trong suốt cả ngày khi mô hình sử dụng thay đổi trên các múi giờ khác nhau.
StreamView focuses on the events that are collected over the last 30 minutes, and creates reports that change throughout the day as usage patterns change across different time zones.
Bởi vì quy tắc chạy theo múi giờ của bạn, nhưng phụ thuộc vào dữ liệu tài khoản được quản lý, nên quy tắc này sẽ chạy lúc 1 giờ sáng đối với tài khoản của bạn, chính là 10 giờ đêm đối với tài khoản được quản lý của bạn.
Because the rule runs according to your time zone but depends on the managed account"s data, it will run at 1.00 a.m. for you, which is 10.00 p.m. for your managed account.
Một vài năm trước, tôi tham gia một chuyến đi trên Maersk Kendal một tàu container cỡ trung chở gần 7,000 thùng hàng và tôi khởi hành từ Felixstowe ở bờ biển phía Nam nước Anh và tôi dừng chân ở đây ngay tại Singapore năm tuần sau đó và không bị "jet lag" (cảm giác bị lệch múi giờ) như bây giờ
A couple of years ago, I took a passage on the Maersk Kendal, a mid-sized container ship carrying nearly 7,000 boxes, and I departed from Felixstowe, on the south coast of England, and I ended up right here in Singapore five weeks later, considerably less jet-lagged than I am right now.
Giờ Tây Phi, (hay còn gọi là WAT), là múi giờ được sử dụng ở phía tây trung tâm châu Phi; với các quốc gia phía tây Bénin thay vì sử dụng Giờ chuẩn Greenwich (GMT; tương đương với UTC không có bù).
West Africa Time, or WAT, is a time zone used in west-central Africa; with countries west of Benin instead using Greenwich Mean Time (GMT; equivalent to UTC with no offset).
Nó xuất hiện lần đầu tiên trên một bản đồ thế giới với 12 múi giờ, cùng với một bản đồ treo tường lớn nhất thực làm ra từ trước đến nay, cả hai đều do người chuyên vẽ bản đồ người Đức là Martin Waldseemüller vẽ tại Saint-Dié-des-Vosges ở Pháp.
It appears on a small globe map with twelve time zones, together with the largest wall map made to date, both created by the German cartographer Martin Waldseemüller in Saint-Dié-des-Vosges in France.
Mô tả: Google Ads có thể tối ưu hóa giá thầu dựa trên thời gian trong ngày và ngày trong tuần tại địa phương của ai đó theo múi giờ của họ.
Description: Google Ads can optimise bids based on someone’s local time of day and day of week in their time zone.
Nếu bạn ở Thành phố New York , bạn sẽ không thấy báo cáo nhân khẩu học được cập nhật từ ngày 1 tháng 1 cho đến 9 giờ tối ngày 2 tháng 1 (bởi vì New York nhanh hơn 3 giờ so với múi giờ Thái Bình Dương).
If you are located in New York City , you won"t see an updated demographic report from 1 January until 9.00 p.m. on 2 January (since New York is three hours ahead of the Pacific time zone).
Nó sẽ xác minh rằng các ứng dụng vẫn hoạt động, ngay cả sau khi nó đã được dịch sang một ngôn ngữ mới hoặc thích nghi với một nền văn hóa mới (chẳng hạn như tiền tệ và múi giờ khác nhau).
It will verify that the application still works, even after it has been translated into a new language or adapted for a new culture (such as different currencies or time zones).
Đây là kết quả của Hội nghị Anh-Pháp về định giờ trên biển năm 1917, khuyến nghị tất cả tàu thủy, cả quân sự lẫn dân sự, áp dụng múi giờ tiêu chuẩn khi đi trên hải phận quốc tế.
It is the result of the 1917 Anglo-French Conference on Time-keeping at Sea, which recommended that all ships, both military and civilian, adopt hourly standard time zones on the high seas.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M