Từ Điển Anh Việt " Concentrated Là Gì, Nghĩa Của Từ Concentrated

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
concentrate
*
concentrateđộng từ (to concentrate something on something / doing something) tập trung (sự chú ý, cố gắng.....) I can"t concentrate (on my studies) with all that noise going on tôi không thể tập trung được (vào việc học tập) với tất cả các tiếng huyên náo kia kéo dài mãi we must concentrate our efforts on improving education chúng ta phải tập trung nỗ lực vào việc cải tiến giáo dục (to concentrate on something) làm một việc nhất định, không làm cái gì khác Having failed my French exams, I decided to concentrate on science subjects Sau khi hỏng môn tiếng Pháp, tôi quyết định tập trung vào các môn khoa học tập trung; tề tựu; tụ họp birds concentrate (in places) where food is abundant chim chóc tụ tập vào những nơi có lương thực dồi dào troops are concentrating south of river quân lính đang tập trung ở phía nam con sông the government"s plan is to concentrate new industries in areas of high unemployment kế hoạch của chính phủ là tập trung những ngành công nghiệp mới vào có khu vực có nạn thất nghiệp trầm trọng (hoá học) cô đặc (chất lỏng)danh từ chất hoặc dung dịch được làm ra bằng cách cô đặc lại an orange concentrate which you dilute with water bột cam mà anh hoà tan trong nước
*
/"kɔnsentreit/ tính từ tập trung to concentrate troops tập trung quân to concentrate one"s attention tập trung sự chú ý (hoá học) cô (chất lỏng)

*