Phân Biệt Hao Mòn Tài Sản Cố Định Là Gì ? Hao Mòn Là Gì

90namdangbothanhhoa.vn
*
*
*
*

*

Sự khác nhau giữa hao mòn và khấu haotài sản cố đinh:

Bạn đang xem: Phân Biệt Hao Mòn Tài Sản Cố Định Là Gì ? Hao Mòn Là Gì

Hao mòn TSCĐ

Khấu hao TSCĐ

Là sự giảm dần giá trị của TSCĐ do tham gia vào hoạt động SXKD, do hao mòn tự nhiên, do tiến bộ KHKT… trong quá trình hoạt động của TSCĐ

Là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của TSCĐ vào chi phí SXKD trong thời gian sử dụng của TS

Hao mòn là hiện tượng khách quan, TS sử dụng trong quá trình SXKD sẽ bị hao mòn dưới tác động của môi trường. Hao mòn làm giảm giá trị và giá trị sử dụng của tài sản

Khấu hao là biện pháp mang tính chủ quan của nhà quản lý nhằm thu hồi lại giá trị đã hao mòn của tài sản. Khấu hao là việc ghi nhận giảm giá trị của tài sản

Hao mòn là đặc tính tự nhiên của TSCĐ, giá trị của TSCĐ sẽ giảm dàn theo thời gian sử dụng

Khấu hao là phương pháp con người sử dụng để quy đổi tỷ lệ hao mòn ra giá trị tiền tệ. Khấu hao có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tỷ lệ hao mòn thực tế

Xem thêm: người ấy là ai chiếu vào thứ mấy

Tại điều 38 Thông tư 200 quyđịnh nguyên tắc kế toán về hao mòn tài sản cố định như sau:

Điều38. Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định

1. Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảmgiá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầutư (BĐSĐT) trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐSĐT và những khoảntăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ, BĐSĐT.

b) Về nguyên tắc, mọi TSCĐ, BĐSĐT dùng để cho thuê củadoanh nghiệp có liên quan đến sản xuất, kinh doanh (gồm cả tài sản chưa dùng,không cần dùng, chờ thanh lý) đều phải trích khấu hao theo quy định hiện hành.Khấu hao TSCĐ dùng trong sản xuất, kinh doanh và khấu hao BĐSĐT hạch toán vàochi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ; khấu hao TSCĐ chưa dùng, không cần dùng,chờ thanh lý hạch toán vào chi phí khác. Các trường hợp đặc biệt không phảitrích khấu hao (như TSCĐ dự trữ, TSCĐ dùng chung cho xã hội...), doanh nghiệpphải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với TSCĐ dùng chohoạt động sự nghiệp, dự án hoặc dùng vào mục đích phúc lợi thì không phải tríchkhấu hao tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh mà chỉ tính hao mòn TSCĐ và hạchtoán giảm nguồn hình thành TSCĐ đó.

c) Căn cứ vào quy định của pháp luật và yêu cầu quản lýcủa doanh nghiệp để lựa chọn 1 trong các phương pháp tính, trích khấu hao theoquy định của pháp luật phù hợp cho từng TSCĐ, BĐSĐT nhằm kích thích sự pháttriển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc thu hồi vốn nhanh, đầy đủ và phù hợpvới khả năng trang trải chi phí của doanh nghiệp.

Phương pháp khấu hao được áp dụng cho từng TSCĐ, BĐSĐTphải được thực hiện nhất quán và có thể được thay đổi khi có sự thay đổi đángkể cách thức thu hồi lợi ích kinh tế của TSCĐ và BĐSĐT.

d) Thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ phảiđược xem xét lại ít nhất là vào cuối mỗi năm tài chính. Nếu thời gian sử dụnghữu ích ước tính của tài sản khác biệt lớn so với các ước tính trước đó thìthời gian khấu hao phải được thay đổi tương ứng. Phương pháp khấu hao TSCĐ đượcthay đổi khi có sự thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tếcủa TSCĐ. Trường hợp này, phải điều chỉnh chi phí khấu hao cho năm hiện hành vàcác năm tiếp theo, và được thuyết minh trong Báo cáo tài chính.

đ) Đối với các TSCĐ đã khấu hao hết (đã thu hồi đủ vốn),nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì không được tiếptục trích khấu hao. Các TSCĐ chưa tính đủ khấu hao (chưa thu hồi đủ vốn) mà đãhư hỏng, cần thanh lý, thì phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể,cá nhân để xử lý bồi thường và phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi,không được bồi thường phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của chính TSCĐđó, số tiền bồi thường do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định. Nếu số thu thanh lývà số thu bồi thường không đủ bù đắp phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thuhồi, hoặc giá trị TSCĐ bị mất thì chênh lệch còn lại được coi là lỗ về thanh lýTSCĐ và kế toán vào chi phí khác. Riêng doanh nghiệp Nhà nước được xử lý theochính sách tài chính hiện hành của Nhà nước.

e) Đối với TSCĐ vô hình, phải tuỳ thời gian phát huy hiệuquả để trích khấu hao tính từ khi TSCĐ được đưa vào sử dụng (theo hợp đồng, camkết hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền). Riêng đối với TSCĐ vô hình làquyền sử dụng đất thì chỉ trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất xác địnhđược thời hạn sử dụng. Nếu không xác định được thời gian sử dụng thì khôngtrích khấu hao.

g) Đối với TSCĐ thuê tài chính, trong quá trình sử dụngbên đi thuê phải trích khấu hao trong thời gian thuê theo hợp đồng tính vào chiphí sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thu hồi đủ vốn.

h) Đối với BĐSĐT cho thuê hoạt động phải trích khấu haovà ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Doanh nghiệp có thể dựavào các BĐS chủ sở hữu sử dụng (TSCĐ) cùng loại để ước tính thời gian tríchkhấu hao và xác định phương pháp khấu hao BĐSĐT. Trường hợp BĐSĐT nắm giữ chờ tănggiá, doanh nghiệp không trích khấu hao mà xác định tổn thất do giảm giá trị.

Phương pháp trích Khấu hao Tài sản cố định

Khái niệm, chế độ tài sản Công ty Cổ phần


Xem thêm: bình bồng bột là ai

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn