Nghe Kinh Chú Đại Bi Có Ý Nghĩa Gì ? Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Và Công Năng

Thần chú Đại Bi là câu thần chú quảng đại viên mãn, vô ngại đại bi, Chú Đại Bi có sức mạnh cứu khổ, cứu nạn vô cùng vi diệu. Trì tụng hoặc mang theo mình chú Đại Bi thì diệt được vô lượng tội, nhận về vô vàn công đức, vãng sinh nơi Cực Lạc.

Chú Đại Bi Là Gì? 

Bạn đang xem: Nghe Kinh Chú Đại Bi Có Ý Nghĩa Gì ? Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Và Công Năng

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni…

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, bồ tát, các thần và vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh.

*
Kinh Chú Đại Bi có ý nghĩa gì? Đây là tất thảy công đức, ý nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi bể khổ

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan Thế Âm Bồ Tát vì nghĩ đến chúng sanh với tâm đại từ đại bi, Ngài mong muốn chúng sanh được an vui, diệt trừ được tất thảy bệnh tật, sống lâu, được giàu có, được tiêu trừ toàn bộ nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp, được chứng quả thành tựu công đức, được thành tựu tất cả thiện căn, không lo sợ hãi, được mong cầu đầy đủ như ý, Ngài đã nói ra câu thần chú này.

Câu thần chú sau này được một thiền sư Ấn Độ dịch lại và du nhập vào Trung Quốc vào thời nhà Đường, sau đó được dịch sang tiếng Trung và được Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch sang tiếng việt. Kinh và thần chú được trân trọng trì tụng trong các khóa lễ, các nghi lễ trì tụng theo truyền thống Phật Giáo Đại Thừa ở nhiều quốc gia.

Nguồn Gốc Đại Bi Tâm Đà La Ni

Chú Đại Bi được trích từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh. Trong kinh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng:

“Bạch đức Thế Tôn, tôi có chú Đại Bi tâm đà ra ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa.”, rồi sau đó đọc Chú Đại Bi.

Bồ tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy đều vui mừng, thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc. Tất cả chúng hội đều được quả chứng.”

(Sưu tầm)

Ý Nghĩa Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni ?

Xem thêm: ernest khalimov là ai

Theo như kinh sách ghi chép lại, nếu người nào trì tụng chú mỗi ngày đêm 5 biến chú, thì sẽ giải trừ được tất thảy các nghiệp chướng tội nặng của vô lượng kiếp sanh tử.

Nếu chúng sanh nào phạm tội ác rất nặng như xâm phạm vào đồ ăn thức uống và tài vật của thường trụ do vô minh che lấp. Giả sử có ngàn Đức Phật ra đời cũng không được sám hối, mà sám hối cũng không được tiêu trừ nhưng do nay trì tụng chú mà được tiêu trừ ấy là vì khi tụng kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni sẽ được Chư vị Bồ Tát khắp 10 phương tới chứng ngộ nên được tiêu trừ.

*
Đại Bi Tâm Đà La Ni được dịch sang tiếng Trung

Khi trì tụng kinh chú, tất thảy chúng sanh được tiêu trừ hết những tội ác, nghiệp chướng : 10 tội ác ngũ nghịch, phá giới, phạm trai, huỷ hoại chùa chiền, trộm của tăng ni,…bao nhiêu tội ác nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ hết. Nếu kẻ tụng kinh chú vẫn sanh lòng nghi kỵ thì dù có trì tụng thì cũng không thể xoá bỏ tội nặng nghiệp nhẹ. Bởi vậy, khi trì tụng kinh chú chúng ta cần có một lòng thành kính, thành tâm tin tưởng vào Đức Phật có như vậy mới được chứng quả, tiêu trừ giải nghiệp.

Hàng trời, nếu ai trì tụng kinh chú sẽ được tẩy rửa toàn bộ thân, tâm, ý như được tắm gội bởi nước sông, hồ, biển cả. Những chúng sanh ở trong đó được dính lên thân nước tắm gội của người này cũng được tiêu trừ tội nghiệp nhiều kiếp, được vãng sanh nơi Cực Lạc. Các chúng sanh được nhờ một chút ảnh hưởng mà còn được như vậy, huống chi người tụng niệm Đại Bi chú.

*
Đại Bi Tâm Đà La Ni tiếng việt

Nếu người tụng Đại Bi đi nơi đường, chỉ cần ngọn gió thổi qua mình, tất cả những chúng sanh đi đằng sau được ngọn gió ấy thổi lướt qua y phục thì cũng nhận được công đức vô lượng của câu thần chú này, tất thảy mọi nghiệp chướng cũng được tiêu trừ, không bị đày vào ba đường ác, được thường sanh nơi Chư Phật, như vậy phải biết ơn công đức vô lượng của người trì tụng, người này nhận được quả báo phước đức nhiều đời nhiều kiếp không thể nghĩ bàn.

Người trì tụng Đại Bi khi thốt ra tiếng nói dù là xấu hay ác thì khắp các cõi cũng sẽ nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh, bất kể giới ma quỷ, thiên long, ngoại đạo cũng vì thế mà khởi tâm cung kính, tôn trọng như Đức Phật.

*
ý nghĩa của Đại Bi Tâm Đà La Ni

Bất cứ ai khi trì tụng Đại Bi chú với tất cả sự thành tâm của mình thì tất thảy mọi điều ước muốn đều thành sự thực, bởi công lực của thần chú là rộng khắp tất cả các cõi giới. Cuộc đời mỗi người điều mong ước lớn nhất là có được cuộc sống hạnh phúc, an lạc, sống lâu. Thần chú sẽ giúp mọi người đạt được ước muốn này như lời phát nguyện của Đức Phật Quan Âm.

Xem thêm: bạn là ai trong 9 trụ cột

Khi trì tụng chúng ta cần phải thành tâm không được khinh xuất, chí thành tinh tấn, cung kính lễ nghi, bày tỏ lòng biết ơn đến phát nguyện vô đức vô lượng của Đức Phật Bồ Tát. Luôn tin tưởng vào lòng từ bi, ánh sáng trí tuệ và khả năng bảo hộ của Đức Quan Âm Bồ Tát, thường xuyên trì tụng và thiền định để đạt đến cảnh giới của sự an lạc, hạnh phúc, từng bước tiến gần đến với sự giải thoát, giác ngộ.