Phòng Kế Hoạch Làm Gì ? Công Việc Của Nhân Viên Kế Hoạch Làm Gì?

Lập kế hoạch là việc làm cần thiết của các nhà quản lý doanh nghiệp. Có một kế hoạch hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp hệ thống hóa các phương hướng, đường lối và vạch rõ các bước hành động cụ thể để hoàn thành một mục tiêu nhất định. 

Các doanh nghiệp thường tổ chức một bộ phận gọi là phòng kế hoạch. Bộ phận này có vai trò hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời ứng biến với các yếu tố bất định hay các thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Mặc dù khó có thể dự đoán chính xác những gì có thể xảy ra trong tương lai, nhưng nhờ có các kế hoạch cụ thể mà doanh nghiệp có thể tập trung thực hiện các hành động có mục đích nhất định chứ không phải là phó thác cho may rủi. Một khi biết rõ mục tiêu và mục đích cần đạt được, các hành động của con người sẽ hiệu quả hơn.

*

Bạn đang xem: Phòng Kế Hoạch Làm Gì ? Công Việc Của Nhân Viên Kế Hoạch Làm Gì?

Chức năng của phòng kế hoạch

Phòng kế hoạch có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các nhà quản lý cấp cao khác trong doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật chất lượng, tài chính, đầu tư và thị trường.

Bên cạnh đó, phòng kế hoạch còn có chức năng hoạch định kế hoạch và điều hành việc thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả tốt nhất. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và quản lý các nghiệp vụ của doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho các bộ phận, phòng ban khác trong doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của phòng kế hoạch

Trong công ty phòng kế hoạch đảm nhận các nhiệm vụ chính sau đây:

Xem thêm: tự long thi ai là triệu phú

1. Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào mục tiêu và định hướng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp tại từng giai đoạn cụ thể, mà phòng kế hoạch tiến hành lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân tích, tổng hợp và đưa ra các đề xuất cụ thể về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cần đạt được trong kỳ. Bản kế hoạch này được trình cho Ban lãnh đạo công ty phê duyệt, trước khi tiến hành thực hiện.

Theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Định kỳ tiến hành phân tích, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh theo quý, theo năm hoặc theo yêu cầu quản lý của từng công ty. Việc đánh giá này nhằm kịp thời phát hiện các vấn đề tiêu cực và đề xuất phương án sửa chữa phù hợp một cách nhanh chóng.

*

2. Quản lý kỹ thuật, chất lượng quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án của doanh nghiệp

Xem thêm: bà nguyễn thị thanh nhàn la còn ai

Tiếp nhận, quản lý hồ sơ các dự án sẽ triển khai trong từng giai đoạn nhất định của doanh nghiệp. Kiểm tra dự toán chi tiết của các dự án, lập hợp đồng và trình cho Giám đốc công ty phê duyệt.