Translation Of " Specifier Là Gì ? Translation Of Specifier Into Vietnamese

Sample translated sentence: // Specify the linear and nonlinear slot sizes. ↔ // Chỉ định kích thước vùng tuyến tính và không tuyến tính.

Xem thêm: chơi game ai là triệu phú

Bạn đang xem: Translation Of " Specifier Là Gì ? Translation Of Specifier Into Vietnamese


*

*

Currently we have no translations for specifier in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to check automatic translation, translation memory or indirect translations.


To specify how Google Ads Editor should treat the new ads, select one of the options below from Tools > Settings (Windows) or Google Ads Editor > Preferences (Mac).
Để chỉ định cách Google Ads Editor xử lý các quảng cáo mới, hãy chọn một trong các tùy chọn bên dưới từ Công cụ > Cài đặt (Windows) hoặc Google Ads Editor > Tùy chọn (Mac).
Because it also specifies the use of the proleptic Gregorian calendar for all years before 1582, some readers incorrectly assume that a year zero is also included in that proleptic calendar, but it is not used with the BC/AD era.
Do họ cũng chỉ rõ việc sử dụng của lịch Gregory đón trước cho tất cả các năm trước năm 1582, một số độc giả kết luận một cách sai lầm là năm 0 luôn luôn được đưa vào trong lịch này, trong khi điều đó là không bình thường.
A policy is a set of rules that specify how a content owner wants YouTube to handle a claimed video.
Chính sách là bộ quy tắc nêu rõ cách chủ sở hữu nội dung muốn YouTube xử lý video được xác nhận quyền sở hữu.
A path is a specific sequence of nodes occurring across one or more steps, within a specified time frame.
Đường dẫn là một chuỗi các nút cụ thể xảy ra trong một hoặc nhiều bước, trong một khung thời gian đã chỉ định.
The objects were visualised in digital form from Piranesi"s designs and then rematerialized in three dimensions in the materials specified in the design.
Các đối tượng được hình dung dưới dạng kỹ thuật số từ thiết kế của Piranesi và sau đó được tái cơ cấu theo ba chiều trong các vật liệu được chỉ định trong thiết kế.
This allows you to specify the subset of variants that should be included in the response to a master playlist request and the order of those variants.
Điều này cho phép bạn chỉ định tập hợp con của các biến mà nên được bao gồm trong phản hồi yêu cầu danh sách phát chính và trình tự của những biến thể đó.
If specified, only files that contain this text are found. Note that not all file types from the list above are supported. Please refer to the documentation for a list of supported file types
Nếu được xác định, chỉ những tập tin chứa đoạn này sẽ được tìm. Ghi chú rằng mọi kiểu tập tin trong danh sách bên trên có phải được hỗ trợ. Xem tài liệu hướng dẫn để tìm danh sách các kiểu được hỗ trợ
Formally, an elliptic curve is a smooth, projective, algebraic curve of genus one, on which there is a specified point O. An elliptic curve is an abelian variety – that is, it has a multiplication defined algebraically, with respect to which it is an abelian group – and O serves as the identity element.
Đại thể thì một đường cong elliptic là một đường cong đại số trơn, đối xứng bậc 1, trong đó có một điểm xác định O. Một đường cong elliptic là một loại biến đổi Abel - nghĩa là nó có một phép nhân được định nghĩa kiểu đại số, đối với nó là một nhóm Abel – và điểm O tồn tại với tư cách phần tử đơn vị.
Businesses that transact in more than one currency can specify a local currency type when sending transaction data to Analytics.
Doanh nghiệp giao dịch bằng nhiều đơn vị tiền tệ có thể chỉ định một loại nội tệ khi gửi dữ liệu giao dịch đến Analytics.
It is important to specify which method you are using when you refer to a retailer"s profit as a percentage.
Điều quan trọng là chỉ định phương pháp bạn đang sử dụng khi bạn đề cập đến lợi nhuận của nhà bán lẻ dưới dạng phần trăm.
As defined above one can also count degrees of freedom using the minimum number of coordinates required to specify a position.
Như đã định nghĩa ở trên, người ta cũng có thể đếm độ tự do bằng cách sử dụng số lượng tọa độ tối thiểu cần thiết để chỉ định một vị trí.
Msiexec provides a way to break after loading a specified custom action DLL but before invoking the action.
Msiexec cung cấp một cách để phá vỡ sau khi tải một thư viện DLL hành động tùy chỉnh cụ thể nhưng trước khi gọi hành động.
Thêm 150 chiếc được đặt hàng trong Chương trình Cho thuê-Cho mượn vào năm 1941 nhưng không được giao hàng.
Suffix is an augmentation to the media type definition to additionally specify the underlying structure of that media type.
Hậu tố là một sự bổ sung cho định nghĩa loại phương tiện để chỉ định thêm cấu trúc cơ bản của kiểu phương tiện đó.
To calculate overall delivery time, you need to specify cut-off time, handling time and transit time.
Để tính tổng thời gian giao hàng, bạn cần xác định thời gian chốt đơn hàng, thời gian xử lý và thời gian vận chuyển.
Structured data is used not only to specify search features, but also to help Google understand and present the information on your site in new and interesting ways (such as Assistant actions), to enable better search results (such as enabling users to search for recipes containing chicken or with less than 500 calories), or to store information in the knowledge panel.
Dữ liệu có cấu trúc không chỉ dùng để xác định các tính năng tìm kiếm, mà còn để giúp Google hiểu và trình bày thông tin trên trang web của bạn theo những cách mới và thú vị (chẳng hạn như hành động trên Trợ lý), để mang lại kết quả tìm kiếm tốt hơn (chẳng hạn như giúp người dùng tìm kiếm công thức nấu ăn có thành phần là thịt gà hoặc ít hơn 500 calo) hoặc để lưu trữ thông tin trong bảng tri thức.
The exact terminal voltage and capacity of an AA size battery depend on cell chemistry; however, devices designed for AA will usually only take 1.5 V unless specified by the manufacturer.
Hiệu điện thế đầu cuối chính xác và công suất của một pin kích thước AA phụ thuộc vào tính hóa học của pin; tuy nhiên, các thiết bị được thiết kế cho pin AA thường chỉ có hiệu điện thế 1,5 V trừ khi nhà sản xuất chỉ định khác đi.
After selecting Export books, tick the box labelled Add a price and specify the details of the price type you want to add.
Sau khi chọn Xuất sách, chọn hộp được gắn nhãn Thêm giá và chỉ định thông tin chi tiết của loại giá mà bạn muốn thêm.
To ensure the options you specify take effect before any ads are requested for the page, make the setTagForUnderAgeOfConsent GPT API call early in the execution of your page.
Để đảm bảo các tùy chọn bạn xác định có hiệu lực trước khi bất kỳ quảng cáo nào được yêu cầu cho trang, hãy sớm thực hiện cuộc gọi API GPT setTagForUnderAgeOfConsent trong quá trình thực thi trang của bạn.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M