Tiểu Sử V À Sự Nghiệp Cách Mạng Của V, Vladimir Ilyich Lenin

V.I. Lê-nin - Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới, người sáng lập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III), đồng thời lãnh đạo Nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười Nga, lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.

V.I. Lê-nin - Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới

Bạn đang xem: Tiểu Sử V À Sự Nghiệp Cách Mạng Của V, Vladimir Ilyich Lenin

*
Hàng vạn quần chúng đã tổ chức tuần hành, mít tinh để chào đón V.I. Lê-nin, người con ưu tú của nước Ngatại nhà ga ở thành phố Petrograd

*
*
*

*
Đầu tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) được thành lập tại Moskva dưới sự lãnh đạo của V.I. Lê-nin

*

Vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I. Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

Khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho dân, cho nước đã thôi thúc Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Người đã gặp được “Sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lê-nin. Khi đọc “Sơ thảo luận cương” của V.I. Lê-nin, Người cảm động: “Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”.

Xem thêm: vợ xuân bắc là ai

*

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem những tư tưởng của V.I. Lê-nin và bài học từ Cách mạng Tháng Mười Nga là “cẩm nang thần kỳ” và Người tiếp thu, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam. Người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam đủ uy tín, năng lực lãnh đạo Nhân dân Việt Nam vượt qua bao khó khăn, thử thách để giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

*

*

Sau 46 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; Nhân dân có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, mở rộng và phát huy; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; độc lập, chủ quyền được bảo đảm; vị thế và uy tín đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế... Những thành tựu đó là nhờ Đảng ta trung thành, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xem thêm: bạn là ai trong bad luck

*
Qua các kỳ đại hội, Đảng ta vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I. Lê-nin vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
*
Đất nước phát triển mạnh mẽ sau gần 35 năm đổi mới

Tác giả

Bình luận