tự ái tiếng anh là gì

Bản dịch của "tự ái" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: tự ái tiếng anh là gì

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "self-love" vô một câu

As 2017 approaches sánh does the movement toward self-love and self-acceptance.

And then there are all the internal renovations they'll need help with -- building confidence, self-love, hope.

I'm worried that self-love advocates are creating yet another impossible standard for people lớn live up lớn.

Xem thêm: vợ nguyễn phú trọng là ai

This leads lớn a deeper sense of self-love.

She provides practical tools lớn help people overcome obstacles lớn self-love and truly achieve an empowered life.

Xem thêm: anh là ai anh là ai mà lòng em thao thức bao đêm

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "tự ái" vô giờ đồng hồ Anh

đồng tính luyến ái tính từ

tự nghĩ rằng cần thiết tính từ